Gizlilik Şartları ve Kullanım Koşulları

OCAS SİSTEMİ GİRİŞ ŞARTLARI
KULLANICI ALANLARI KULLANIM KURALLARI
BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ


OCAS sistem yönetimi tarafından yetkilendirilerek BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı olarak sistem dosya sunucusu üzerindeki işlemlerim için tarafıma tahsis edilen kullanıcı alanlarına giriş yaparken bu alanları kullanırken ve OCAS sistem bilişim kaynaklarından yararlanırken aşağıdaki koşulları uymayı kabul ediyorum.
1- Bu taahhütnamede yer alan koşullara uyulmaması halinde doğacak işlem, yasal takipler ve davalarla ilgili tüm yasal sorumluluk kullanıcıya aittir. OCAS TÜRKİYE sistemi bu sebeple oluşabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.
2- BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı hizmetten faydalanma hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli kullanıcı adını, parolasını ve şifresini başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, sisteme giriş bilgilerinin başkası tarafından öğrenilmesi ya da bu bilgilerin öğrenilmiş olması şüphesi dahi olsa bu durumu, derhal sistem yöneticilerine bildirmeyi ve giriş bilgilerinin değiştirilmesi için başvuruda bulunacağını, aksi taktirde giriş belgilerini ele geçirenler tarafından yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
3- OCAS sistem yönetimi sisteme giriş yapacak her kullanıcıya ayrı bir kullanıcı ad-parola-şifre tahsis etmeyi asgari hizmet şartı olarak taahhüt eder. BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcılarının kendi aralarında oluşturulacakları gruplara grup içindeki kullanıcıların paylaşımına açık ortak giriş bilgileri tahsisi halinde de yukarıdaki madde hükümleri tüm grup kullanıcıları tarafından taahhüt edilmiş sayılır.
4- BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı, OCAS sistemi alanından sadece kendi yetki alanını ilgilendiren kayıtlarla ilgili ve kayıtlara ulaşım için gerekli sorgulamaları yapacaktır.
5- OCAS sistem verileri Anayasa’nın 20. maddesinin 2.fıkrasında yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.” hükmüne uygun olarak kullanıma açılmış ve BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı tüm kullanıcılar bu hükmü dikkate alarak sistem verileri üzerinde eylem ve işlemlerde bulunmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. 
6- OCAS sistem yönetimi sistemi meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri ve değişimleri göz önünde bulundurarak tüm kullanım şartlarını değiştirmek hakkına tümüyle sahiptir. Bu halde de duyurulan değişiklere göre yapılan ilk sisteme giriş işlemi ile birlikte bu şartlar kabul edilmiş sayılır ve bu konudaki tüm yasal sorumluluğa katlanmayı taahhüt eder.
7- OCAS sistemi kullanıcısı barolar yasanın elverdiği ölçüde Bilişim Kaynaklarını kullanıcı üyelerine sunar ve bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar.
8- OCAS sistemi kullanıcıları, Baro Başkanlıklarının kararı ile OCAS sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen “Kullanıcı Adı / Parola” ikilisi ve/veya IP adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, OCAS sistemi Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen OCAS sistemi kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere karşı birebir kendileri sorumludur.
9- OCAS sistemi, kullanıcı Barolar, baro üyeleri ve diğer kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar.
10- OCAS sistem yönetimi sistemin kullanımı hakkında genel kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları (toplu kısa mesajlar, web sitesi vb.) ile kullanıcılar bilgilendirilir.
11- OCAS sistemi kaynaklarının genel ilkelere aykırı etkinlikler amacıyla kullanılması durumunda, OCAS Sistem yönetimince (baroların verdiği yetki sınırları içerisinde) gerçekleştirilen eylemin yoğunluğuna, kaynaklar veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
*Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.
* Kullanıcıya tahsis edilmiş OCAS sistemi kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılır.
* Disiplin hukuku ile ilgili  soruşturma mekanizmaları harekete geçirilir. Eğer gerekiyorsa OCAS sistem yönetimi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvuru yapılır.
* Bu taahhütnameyi kabul eden BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcıları OCAS sistem ağının belirlenen kurallara uygun kullanımını, kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
12- Bu taahhütname, OCAS TÜRKİYE sitesinde yer aldığı ve yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı-parola-şifreden oluşan giriş bilgileri kullanılarak sisteme yapılacak ilk giriş ile birlikte bu taahhütnameden haberdar olmuş sayılacaktır ve bu taahhütnameye ve içeriğindeki şartlara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. OCAS sistemi taahhütname içeriğindeki ilkelere uyulmamasından doğacak riskler konusunda  sorumluluk kabul etmez. Bu sebeple doğacak hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcılara aittir.
13- BARO/AVUKAT/SİSTEM YETKİLİSİ/KURUM kullanıcısı, meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım politikası’nın değiştirilebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; OCAS sistem yönetimi kullanım politikasını ve taahhütnameyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen şartlar ve taahhütname bu taahhütnamenin yürürlüğü ile aynı şartlarda yürürlüğe girer.
14- Kullanım ve kullanıcılara ait tanımların yetersiz kaldığı ya da bu taahhütname belgesi içeriğinde tanımlı olmayan durumlar, OCAS sistem yönetimi tarafından değerlendirilir.
15- Bu taahhütnamenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ankara ve ilgili baronun bulunduğu il mahkemeleri birlikte yetkilidir.
16- OCAS® OTOMATİK CMK ATAMA SİSTEMİ PROJESİ TÜM KULLANIM VE TELİF HAKLARI I-3S BİLİŞİM GRUBA AİTTİR.

 
OCAS Projesi | Yenilikler | İstatistikler | Basın | Gizlilik Koşulları ve Kullanım Şartları | İletişim

Web barındırma: Postax.net